Reglement Ruitersport Zijtaart

Inhoudsopgave

Artikel   1:          Algemene bepalingen
Artikel   2:          Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
Artikel   3:          Categorieën van leden
Artikel   4:          Algemene rechten en verplichtingen van de leden
Artikel   5:          Bestuur
Artikel   6:          Verkiezingen en benoemingen
Artikel   7:          Officiële mededelingen

Artikel 1 – Algemene bepalingen

    De vereniging Ruitersport Zijtaart is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Hippische
    Sportfederatie, de KNHS en wordt verder in dit reglement aangeduid als “de vereniging”.
    De vereniging heeft haar statutaire zetel in Zijtaart en is opgericht na een fusie van de
    landelijke Rijvereniging St-Gregorius te Zijtaart en ponyclub de Reigertjes te Zijtaart.
    De vereniging huurt het terrein “De Leinse Hoefslag”, wat gelegen is aan de Leinserondweg te Zijtaart nabij huisnummer 21a, van Stichting Ruitersport Zijtaart.
    Stichting Ruitersport Zijtaart heeft het recht het terrein en/of de rijhal ook te verhuren aan derden. Hiervan zal aan de vereniging mededeling gedaan worden.
    De vereniging maakt dat dan aan haar leden bekend op de dan gebruikelijke (digitale) wijze, zoals via de email of groepsapp.

Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap

    Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke (digitale) aanmelding bij de secretaris. Indien de KNHS een aanmeldingsformulier heeft voorgeschreven, wordt dit aanmeldingsformulier gebruikt. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door de betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
    Een lidmaatschap is voor de duur van een jaar, gelijklopend met het boekjaar van de vereniging (januari t/m december). Tenzij tijdig wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Het bestuur kan besluiten lidmaatschappen voor kortere duur toe te staan, eventueel onder voorwaarden.  
    Een lidmaatschap is persoonsgeboden (niet paard-gebonden) en kan niet worden overgedragen naar een andere persoon.
    Het is een aspirant lid mogelijk om – na aanmelding bij de secretaris – maximaal 1 maand deel te nemen aan de groepslessen van de vereniging zonder verdere verplichtingen. Na afloop van de proeftijd wordt het aspirant lid geacht zich – indien gewenst – via de voorgeschreven wijze aan te melden als rijdend lid. Iemand kan zich maximaal één maal aanmelden als aspirant lid.   
    Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging Ruitersport Zijtaart houdt tevens in dat juniorleden t/m 18 jaar en actief zijn met een pony zich aanmelden voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, evenals voor het lidmaatschap van de KNHS Regio Noord-Brabant en van de Kring Noord-Oost Brabant waaronder de vereniging ressorteert. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde verenigingen geschiedt door het bestuur van de vereniging. Juniorleden kunnen alleen als lid van de vereniging worden toegelaten indien en zolang de
    betrokkene tevens lid van de in dit lid genoemde verenigingen is. Dan zijn voor de duur van het lidmaatschap naast de statuten en reglementen van de vereniging tevens op het lid van
    toepassing de statuten en reglementen van de in dit lid genoemde verenigingen.
    Lid 5 is van overeenkomstige toepassing op seniorleden, indien het seniorlid bij de secretaris aangeeft tevens lid te willen worden van de KNHS.
    Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating van het lidmaatschap besluiten.
    De leden kunnen via de website van Ruitersport Zijtaart een exemplaar van de statuten en reglementen van de vereniging downloaden. De statuten en reglementen van de onder lid 5 vermelde verenigingen kunnen op verzoek van de betrokkene tegen betaling bij de KNHS worden verkregen.  

Artikel 3 – Categorieën van leden

    De vereniging kent: a) Juniorleden (rijdend lid op pony en/of paard) b)Seniorleden (rijdend lid op pony en/of paard) c) Buitengewone leden (rustend lid) d) Ereleden (rustend lid) e) Aspirant leden (rijdend lid).
    Seniorleden en juniorleden zijn in principe altijd lid van de KNHS.
    Buitengewone leden kunnen leden zijn, verenigingen en of groepen van recreatieve ruiters en andere natuurlijke- of rechtspersonen welke sympathiseren met de vereniging.  
    Een lid is juniorlid tot en met het jaar waarin het lid 18 jaar is geworden.
    In de wedstrijdreglementen wordt bepaald welke categorie van leden in welke discipline aan welke wedstrijd mag deelnemen met dien verstande, dat voor deelname aan internationale wedstrijden tevens de reglementen en besluiten van de FEI gelden.
    Alleen leden van 16 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het stemrecht van leden tot 16 jaar kan ter vergadering door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend.  
    Ereleden en aspirant leden betalen geen contributie.   

Artikel 4 – Algemene rechten en verplichtingen van de leden

    Het is voor ruiters te pony of paard verplicht een cap te dragen op het gehele terrein en in de rijhal van “De Leinse Hoefslag”.
    Van de leden wordt verwacht dat zij bereid zijn te helpen bij de wedstrijden die de vereniging organiseert.
    Het wordt zeer op prijs gesteld als leden aanwezig zijn bij de jaarvergadering. Mocht men hiervoor verhinderd zijn, wordt een afmelding gewaardeerd.
    Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een lid zich voorts:
        desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken en te zenden aan de KNHS, het regiobestuur en het kringbestuur, alsmede aan het tuchtcollege en de raad van appèl van de KNHS;
        het bestuur te allen tijde inzage te geven in of afschrift te geven van de boekhouding en de administratie met de daarbij behorende bescheiden en wel op die plaats waar het bestuur zulks aangeeft;
        om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel vóór, gedurende, als na de wedstrijd behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te helpen bij het handhaven van de orde;
        om slechts met voorafgaande toestemming van het bestuur uit te komen, dan wel mede te werken aan een wedstrijd die niet door of onder auspiciën van de KNHS danwel een door haar erkende organisatie is georganiseerd, of waarvoor de vereiste toestemming niet is verleend;
        zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene vergadering van de KNHS.  
    Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of in indirecte zin, die door het andere verenigingslid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
    Rijdende leden mogen deelnemen aan de groepslessen van de vereniging. Op de website van de vereniging wordt gepubliceerd op welke dagen en tijdstippen de lessen zijn, onder welke voorwaarden de lessen doorgang vinden en op welke wijze men aan- of moet afmelden voor de groepsles.
    Rijdende junior- en seniorleden kunnen in principe onbeperkt gebruik maken van ruitersportterrein “De Leinse Hoefslag”, tenzij het ruitersportterrein of de rijhal bezet is.
    Als de vereniging evenementen willen organiseren op het terrein dient dit te worden gemeld aan Stichting Ruitersport Zijtaart
    (Hindernis)materiaal dient na gebruik weer te worden teruggelegd op de daarvoor bestemde locaties.  
    Leden worden geacht met respect en als ‘goed huisvader’ gebruik te maken van het ruitersportterrein en gebruiksmaterialen van de vereniging. Daaronder wordt in ieder geval verstaan:
        Bij het verlaten van het terrein “De Leinse Hoefslag” dient men de lichten uit te doen, deuren te sluiten, en de radio en kachel uit te schakelen;
        Paardenmest in de rijbakken en op de parkeerplaats dient te worden opgeruimd;
        Longeren is alleen toegestaan in de longeercirkel en uitdrukkelijk niet in de binnen- en buitenbak;
        Het los laten lopen van pony’s/ paarden en/of het los laten springen in de binnen- en buitenbak is niet toegestaan.

Artikel 5 – Financieel

    Rekeningen worden jaarlijks verstuurd en dienen binnen 4 weken à contant te worden voldaan. Bij automatische incasso kan er in termijnen worden betaald.    
    De contributie van de diverse leden wordt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering vastgesteld en goedgekeurd. De contributie van de leden kunnen, afzonderlijk en afwijken in hoogte, vastgesteld worden door de algemene ledenvergadering en worden vooruitbetaald. In overleg met de secretaris is het mogelijk om de contributie in termijnen te betalen.
    Indien een lid het lidmaatschap wil beëindigen, dient dit voor 30 november van het lopende jaar schriftelijk te worden aangegeven bij het bestuur van de vereniging. Indien na 30 november wordt afgemeld, word een vol jaar contributie in rekening gebracht.
    Wijzigingen in categorie lid (bijv. van junior naar senior, of van aspirant naar junior) dienen aan de secretaris te worden doorgegeven. Bij een wijziging van rijdend naar rustend lid wordt de contributie bij het volgende contributiejaar aangepast. Bij aanmelding van een nieuw lidmaatschap na 30 juni van het contributiejaar, is het lid de helft van de contributie verschuldigd.

Artikel 6 – Bestuur

    Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
    Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen.
    De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vice-voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.
    In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen
    indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt dan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
    Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal leden van het bestuur anders beslist.
    Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
    Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan in dit artikel niet is afgeweken.
    Onder het bestuur ressorteert een commissie pony’s en een commissie paarden.
    In elke commissie zit minimaal 1 bestuurslid.

Artikel 7 – Verkiezingen en benoemingen

    Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door kandidaatstelling en zo nodig stemming en herstemming. Indien meer dan één vacature dient
    te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.
    Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies dienen lid van de vereniging te zijn.
    Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele verkiezing of benoeming zal aanvaarden.
    Indien de statuten en/of reglementen een benoeming via een voordracht voorschrijven wordt, nadat een kandidaat zich voor zijn benoeming heeft teruggetrokken, de kandidaatstelling en benoeming aangehouden totdat een nieuwe voordracht is opgesteld.
    Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes weken na het ontstaan van de vacature(s) de datum voor het indienen van kandidaten vast.
    Bij de jaarvergaderingen voor Ruitersport Zijtaart dient het voltallig bestuur aanwezig te zijn.  
    Iedereen kan zich aanmelden voor een commissie. Het bestuur bepaalt wie in de commissie terecht komt.  

Artikel 8 – Officiële mededelingen

    Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, evenals alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.
    De leden ontvangen de officiële mededelingen via email of kunnen opgevraagd worden bij het bestuur.
    Wijzigingen in het reglement kunnen worden besproken tijdens de algemene jaarvergadering.
    Als het reglement niet voorziet, dan beslist het bestuur.  

Vastgesteld in de algemene vergadering op 6 maart 2020 te Zijtaart.

De voorzitter,                                                               De secretaris,

______________________                          ______________________